top of page
web98.png

PROTOKOLLBIBLIOTEK FOR KOMMUNER

Sammen med 30 kommuner har vi revidert og kvalitetssikret en mengde behandlingsprotokoller tilpasset kommunene. Listen nedenfor er ikke utfyllende og vil være i kontinuerlig utvikling.

Hvis en kommune skal utarbeide alle protokollene på egenhånd må en involvere mange ansatte. Hver protokoll tar erfaringsmessig 15 timer å utarbeide (flere involverte, møtetid etc.). Kommuner har rundt 200 behandlinger, så å gjøre alt på egenhånd kan bli svært kostbart og ta verdifull tid fra tjenesteproduksjonen.


Bruker dere Samsvar personvern som personvernløsning får dere protokollene med, i tillegg til at vi kan laste opp protokoller dere har utarbeidet i Excel.Dere kan enkelt gjøre endringer i protokollene som er lagt inn i Samsvar personvern.

Nedenfor finner du en oversikt over behandlinger vi har protokoller for per i dag. Biblioteket oppdateres fortløpende.

OVERSIKT PROTOKOLLOER FOR KOMMUNDER

INNHOLD I BEHANDLINGSPROTOKOLLER

1. Intern ansvarlig for behandlingen

2. Beskrivelse av formål

3. Personopplysninger som registreres

4. Sensitive personopplysninger som registreres

5. Kategorier av registrerte

6. Systemer som benyttes i behandlingen-databehandlere

7. Hvor opplysningene samles inn fra

8. Behandlingsgrunnlag (både for personopplysninger og sensitive

personopplysninger)

9. Andre hjemmelsgrunnlag

10.Eventuell viderebehandling av personopplysningene

11.Hvem personopplysningene deles med

12.Om opplysningene overføres til tredjeland

13.Regler for sletting og lagring


-----

Her er oversikt over vårt bibliotek med pre-utfylte behandlingsprotokoller for kommuner (208)

AREAL OG BYGGESAK

Byggesak

Bygge, rive eller endre

Ny grunneiendom

Klagebehandling regulering- og byggesaker

Kommunens grunneiendommer

Utbyggingsavtaler

Festetomter

Kartportalen

Behandling av reguleringsplaner

Ajourføring av eiendomsregister (matrikkel)

BARNEHAGE

Søke eller endre eller si opp barnehageplass

Hvile- og sovetid i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Barnehagens hverdag - daglig drift

Barnehageopptak

Barnemapper i barnehagene

Bilder barnehage

Kommunikasjon barnehage – hjem

Grupper i sosiale medier for personal og foreldre i barnehagen (Facebook, Messenger e.l.)

Overgang fra barnehage til skole

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Opplysningsplikt til barnevernet

BARNEVERN

Barnevernvakt/bekymringsmeldinger

Fosterhjem

Postbehandling i barnevernet

Rettslige behandlinger etter barnelov

Avtalebøker barnevern

Saksbehandling i barnevernet

Barnevern – Oppfølging av fosterbarn

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

Hjemkonsulent

Besøk og avlastningshjem

Familieråd

Miljøterapeutisk veiledning – Foreldreveiledning

Tilsyn

Støttekontakt

Opphold i institusjoner for ungdom med særlige adferdsvansker

Opphold ved akutt g utredningsinstitusjoner

Rusplassering ungdom

Opphold i institusjoner for ungdom (12-18)

Multisystemisk terapi (MST)

Aggression Replacement Training (ART)

Circle of security (COS)

Parent Management Training-Oregon (PMTO)

Marte Meo

Krisesenter

Utekontakten


BOLIG

Bolig, utleie og finansiering

Bostøtte

Boveiledning

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Flyktningebolig

Tilvisningsrett

BRANN OG REDNING

Drift av brannvesen

Tilsyn med private bedrifter, særskilte brannobjekt

Oppdragshåndtering

Feietilsyn


FLYKTNINGER OG INTEGRERING

Flyktningetjenesten

Enslige mindreårige flyktninger

Voksenopplæring


GENERELLE BEHANDLINGER

Mottak av e-post/post/Postmottak

Administrere henvendelser per telefon

Bruk av sosiale medier

Anskaffelser

Besøksregistrering

Kameraovervåkning

Byarkiv (historisk)

Krise og beredskapshendelser

Servicetorg

Arkivtjenesten


HELSE

Finne eller bytte fastlege

Legebesøket

Trygghetsalarm

Legevakta

Migrasjonshelseteam

Helsehus

Sosialmedisinsk tjeneste

Rehabiliteringstjenesten

Hjelpemiddelservice

Tjenester for personer med rus eller psykiske problemer

Foreldreveiledning

Helsestasjon

Jordmortjenesten

Vaksinasjonskontor

Logopedtjenester

Skolehelsetjenesten

Bruk av sosiale medier

Helseattest røykdykking

Medisindispensere

Medisinhåndtering

Middagsombringing – matservering

Fysioterapitjenester

Rettslige behandlinger etter helse og omsorgsloven

Handikap Kort (HC-kort)

Ledsagerbevis


OMSORG

Tildeling av omsorgstjenester

Dagsenter for eldre

Støttekontakt/privat avlaster

TT-kort

Sykehjem

Hjemmehjelp/sykepleie

Omsorgsbolig

Dagsenter

Trygghetsalarm

Velferdsteknologi

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet

Svangerskapsomsorgen

Miljøtjenester til personer mellom 18 og 67 år

Adgangskontroll Covid-19

HR

Ansatte på websiden

Stillingsutlysninger og ansettelse

Oppsigelser/ ansatte som slutter i jobben

Betaling av lønn, ferie og fravær

Administrere ansatte (personalmappe)

Administrere permisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon

Oppfølging av sykemeldinger

Informasjonssikkerhet, tilgangskontroll og loggføring i IKT systemer

Attester og ansiennitet

Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

Bedriftshelsetjeneste

Lønnsforhandlinger

Timeregistrering

Reiser og reiseregning

Avvik - Melding om og håndtering av avvik

Administrere innleid personell

Behandling av disiplinærsaker

Behandling av forsikringer ved død (ansatt)

Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler


INDIVID OG SAMFUNN

Krise og beredskapshendelser

Borgerlig vigsel

Valg

Oversikt over de som skal stemme hjemme

Innsyn i saksdokumenter

Innsyn i personopplysninger

Konfliktråd


KULTUR

Tilskudd innen kultur og idrett

Filmbib

Utlån av bøker

Arrangementer og aktiviteter

Utlån av e-bøker

Utlån av PC for besøkende

Bokbussen

Byarkiv

Leie av torg og uteområder

Leie av lokaler, haller o.l., samt utstyr til arrangementer

Svømmehaller

Ungdomsrådet

Kulturskole

Kulturskolen: søknad om friplass eller permisjon

Stipend og kulturpriser

Utleie av kulturhus eller kino

Kino/kulturhusforestillinger

Nyhetsbrev fra kulturaktiviteter


LANDBRUK

Fradeling og omdisponering

Nydyrking

SMIL

Tidligpensjon i jordbruket

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Beredskapsavløsning

Skogsveg

Hogstmelding

Skogfond

NMSK tilskudd

Ettersøking

Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald

Motorferdsel i utmark


NAV

Opplysning, råd og veiledning

Økonomisk stønad

Nødbolig (Midlertidig bolig)

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Gjeldsrådgivning


POLITIKK OG DEMOKRATI

Kommunestyret

Formannskapet

Komiteer, råd og utvalg

Postliste, møteplan og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Rekruttering og organisering av valgfunksjonærer

Administrasjon av politikere i styrer, råd og utvalg


SKATTER OG AVGIFTER

Eiendomsskatt

Kommunale avgifter

Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift

Kontroll av arbeidsgivere

Ettergivelsessaker

Innkreving av kommunale krav


SKOLE

Skolefritidsordningen, søknad og drift.

Innmelding i skole

Individuelle opplæringsplan

Underveis- og sluttvurdering

Kommunikasjon skole – hjem

Skolehverdagen

Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg

Skoleskyss

Samtykkeinngåelse for bruk av bilder, film, lydopptak mv.

Elevadministrering – tilgangsstyring

Vedtak om elevpermisjoner

Forsikring av elever

Uønskede hendelser (mobbing, konflikter og lignende)


VANN, AVLØP, AVFALL OG DRIFT

Avfallshåndtering

Drift og forvaltning

Bydrift

Byggforvaltning og drift

Kommunalt renhold

Vann og avløp

VA-søknad

Slamtømming

Tilknytningsplikt vann

bottom of page