top of page
web5.png

SAMSVAR AVVIKSHÅNDTERING

Samsvar avvikshåndtering er en intuitiv og på samme tid avansert avviks- og varslingsløsning som fungerer sømløst mellom mobil og web. Teknologien i løsningen er slik at alt som tagges og klikkes på danner grunnlag for statistikk som benyttes til å se det store bildet. Mobilversjonen er en app som fungerer både på Android og iPhone. Behandlingen skjer på web, med oppdatering til den som har meldt avvik (til hans/hennes app).


MELDE AVVIK

I Samsvar avvikshåndtering kan den som melder hendelser skille mellom avvik og forbedringsforslag. Avviket/forholdet vil som standardoppsett meldes til leder for vedkommende. Den som melder, kan også velge å melde til andre. Når det meldes et avvik skal forholdet beskrives og det angis type avvik, sted og tid. Bilder, video kan tas og vedlegg legges ved. Videre tagges årsaken til avviket, fulgt av en kort beskrivelse om hva som evt. er gjort for å håndtere avviket. Meldingen går så til rette vedkommende som får et varsel om at avviket er meldt. 


BEHANDLINGEN

Behandlingsansvarlig har god oversikt over antall avvik, typer, status mv.

Behandler kan utfylle og endre på det som melder har meldt, eksempelvis hvis det kommer fram at avviket har en annen årsak enn det som opprinnelig er angitt. Behandler kan også angi kostnader avviket forårsaker. Alt logges slik at det som opprinnelig er meldt ikke blir borte. Behandler kan iverksette tiltak og angi ansvarlig samt frister. Melding vil gå til den som er ansvarlig. Behandler kan også angi om tiltaket reduserer sannsynligheten og/eller konsekvensen. Når tiltaket er lukket kan behandler tagge hvor god effektivitet tiltaket har hatt (i prosent). 


Ved valg av tiltak vil behandler også få opp andre tiltak som er benyttet for de samme årsakene og typene av avvik, basert på tidligere meldte avvik. 


STATSTIKK OG OVERSIKT

Basert på alle innmeldte avvik/hendelser vil behandler ha oversikt over: 

- Typer av avvik (oppdelt i meldte, under arbeid, lukket) 

- Kategorier av avvik (oppdelt i meldte, under arbeid, lukket) 

- Årsaker til avvikene (etter antall for hver årsak) 

- Tiltak (oppdelt etter effektivitet) 


ENDRING AV STANDARDOPPSETT

Samsvar avvikshåndtering leveres med et standardoppsett med kategorier, årsaker og tiltak - som enkelt kan redigeres av administrator. Eksempelvis kan en ha kategorier som HR, HMS, personvern, informasjonssikkerhet mv. Det er også satt opp noen standard årsaker til at avviket oppstod så som: systemfeil, feil i prosedyre, mangel på opplæring, feil med utstyr. Videre er løsningen satt opp med forbedringsforslag (tiltak), så som opplæring, endring av prosedyre, møte med involverte, reparasjon av utstyr mv. - som kan tilpasses.

Samsvar avvikshåndtering er en moderne avviksløsning med moderne teknologi som fungerer på alle flater og for alle typer virksomheter.

bottom of page